Všeobecné obchodné podmienky


Článok 1: Rozsah pôsobnosti


Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky transakcie uzatvorené prostredníctvom webových stránok siete ivetahenzelyova.com. Za „klienta“ sa považuje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá na stránke ivetahenzelyova.com urobí objednávku overenú prostredníctvom našej zabezpečenej platobnej platformy.


Obchodné podmienky sú platné od 1.01.2024 a platia pri objednávaní, nákupe a následnom využívaní vzdelávacích služieb od sage & rosemary, IČO: 56225997, DIČ:2122242100, Czambelova 10, 04001, Košice, Slovensko. Dozorný Orgán- SOI, (ďalej aj ako „Poskytovateľ“). Tieto obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ alebo právnickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „Kupujúci“ alebo “Objednávateľ”), prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.ivetahenzelyova.com (ďalej aj ako „webová stránka našej spoločnosti“). Kupujúci môže svoju objednávku realizovať aj telefonicky, poštou alebo e-mailom, pričom budú tieto obchodné podmienky kupujúcemu zaslané spolu s potvrdením jeho objednávky. Kupujúci má po doručení a prečítaní týchto obchodných podmienok plné právo s nimi nesúhlasiť. V takomto prípade si Poskytovateľ vyhradzuje právo po oznámení a po doručení tejto skutočnosti Kupujúcim, službu nedodať a objednávku bezplatne stornovať.


Článok 2: Definície a vymedzenie pojmov


Kúpna zmluva- Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa služieb a tovarov ponúkaných Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho www.bylinkovaskola.sk, uzavretá spôsobom podľa článku 3. všeobecných obchodných podmienok.


Účastník kurzu – účastníkom kurzu je fyzická osoba, ktorá bude prítomná na objednanej vzdelávacej aktivite, ktorú realizuje Poskytovateľ. Ak si Účastník kurzu vzdelávaciu aktivitu zároveň aj objednal, na základe obchodných podmienok je posudzovaný aj ako “Objednávateľ“. V prípade, že objednávku na vzdelávaciu aktivitu realizovala iná osoba/zástupca spoločnosti a Objednávateľ teda nie je priamym účastníkom kurzu, Objednávateľ je povinný o obchodných podmienkach a organizačných pokynoch Účastníka kurzu oboznámiť.


Prezenčný bylinkový kurz – je kurz na ktorý bol na webovej stránke Poskytovateľa vypísaný konkrétny a záväzný termín a koná sa v prezenčnej forme. Otvorený skupinový kurz je realizovaný v prenajatých priestoroch poskytovateľa, je zložený z lektorky kurzu (Iveta Henzelyová) a účastníkov, ktorí sa prihlasovali samostatne alebo po skupinách. Na prezenčný bylinkový kurz môže svoju prihlášku poslať osoba vo veku od 18 rokov a Poskytovateľ bude túto vzdelávaciu aktivitu realizovať podľa verejne prístupnej učebnej osnovy. Pri otvorených skupinových kurzoch sa osnova a obsah kurzu neprispôsobuje jednotlivcom, avšak lektor kurzu sa môže venovať v rámci času individuálnym otázkam účastníkov kurzu.


Orientačný časový harmonogram:


Piatok: 17:00-19:00

Sobota: 9:00-21:00 (Obsahuje prestávky a väčšiu obednú prestávku)

Nedeľa: 9:00-13:00 (Obsahuje prestávku a kurz končí obedom)

Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť časový harmonogram podľa potrieb účastníkov a v závislosti od potrieb každého kurzu.


Živý online kurz – označenie termínu kurzu, ktorý bude realizovaný bez fyzickej prítomnosti účastníka v počítačovej učebni a bude prebiehať naživo online audio vizuálnou formou. Účastník kurzu bude pripojený k vzdelávacej aktivite – ku kurzu cez svoj počítač (tablet, smartfón) a na pripojenie bude používať vlastné internetové pripojenie. Na spojenie sa používa pre účastníka bezplatný multiplatformový software na prenos skupinového videohovoru, kde sa používa kamera aj mikrofón. Účastník kurzu zodpovedá za svoje technické vybavenie, bežné počítačové zručnosti a dostatočne rýchle a stabilné internetové pripojenie. Účastník kurzu by mal používať počas kurzu kameru aj mikrofón a počas kurzu má mať dostatočný priestor a kľud pre zvládnutie výuky. Používanie kamery je samozrejme dobrovoľné, avšak pre lektora kurzu to môže byť dôležité, takže je v tomto prípade kamera odporúčaná. Organizátor kurzu nenesie počas online kurzu zodpovednosť za technické nedostatky pri nedostatočnej príprave pred online kurzom, nevyskúšaní si technického zabezpečenia účastníkom ešte pred kurzom a odignorovaní výzvy na prípravu. Ak sa účastník kurzu pripojí do online kurzu neskôr, ako je jeho plánovaný začiatok – viac ako 15 minút po jeho začiatku, či prestávke, prípadne bude mať pravidelné technické problémy, či vypadávanie internetu – lektor nie je povinný, ani kompetentný počas kurzu tieto technické nedostatky odstraňovať.


Osobná Online Konzultácia – konzultácia je vzdelávanie vo formáte jeden lektor a jeden účastník pri objednaní si výpočtu Kabaly spolu s konzultáciou. Dĺžku trvania konzultácie je 45 až 60 minút. V prípade navýšenia času konzultácie zo strany Objednávateľa bude Objednávateľovi dodatočne fakturovaná každá začatá hodina konzultácie nad rámec objednávky v zmysle dohodnutej ceny za hodinu konzultácie. Konzultácia môže byť ukončená predčasne aj pred uplynutím objednaného času v prípade, že si to žiada Objednávateľ, napríklad ak sa vyčerpá konzultovaná téma. Reklamácia konzultácie, storno objednávky alebo nespokojnosť s priebehom konzultácie musia byť oznámené v prvej začatej hodine konzultácie. Po tomto čase nemusí Poskytovateľ reklamáciu uznať. Pri reklamácii konzultácie musí Objednávateľ písomne uviesť konkrétne fakty a nespochybniteľné dôvody vzniknutej nespokojnosti.


Výpočet životných úloh – Je pdf dokument zaslaný kupujúcemu e-mailom do dvoch týždňov odo dňa prijatia objednávky v rozsahu od 11 do 15 strán A4.


Článok 3: Objednávka

Každá objednávka zadaná na stránke ivetahenzelyova.com znamená úplný a bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými podmienkami predaja.


Článok 4: Prihlasovanie sa na prezenčný kurz, živý online kurz alebo na výpočet kabaly (s alebo bez konzultácie)


Prihlásiť sa na kurzy je možné nákupon na webstránke www.ivetahenzelyova.com alebo e-mailom na adresu iveta@bylinkovaskola.sk. Prihlásenie sa na kurz je záväzné, v prípade potreby zrušenia účasti alebo nedostavenia sa na kurz vstupujú do platnosti storno podmienky, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok. Prihlásením sa na kurz zároveň Objednávateľ vyjadruje, že sa s obchodnými podmienkami a storno podmienkami Poskytovateľa oboznámil, a že s nimi bez výhrady súhlasí.


Článok 5: Cena


Cenu kurzov a iných služieb poskytovaných na webstránke ivetahenzelyova.com je možné kedykoľvek zmeniť. Avšak cena použitá na objednávku bude tá, ktorá bola oznámená v čase objednávky. Objednávateľ svojou objednávkou súhlasí s cenou termínu kurzu, ktorá je platná v čase vytvorenia a odoslania objednávky. Pri zvýšení ceny kurzu sa už potvrdený a objednaný termín kurzu nebude dodatočne upravovať a cena kurzu uvedená v objednávke zostáva platná. Na základe uvedeného sa v tomto prípade cena za kurz nebude navyšovať pre už potvrdené a spracované objednávky. Taktiež však nie je možné uplatňovať vyššiu zľavu na potvrdenú objednávku s konkrétnym termínom v prípade, že sa cena objednaného termínu kurzu zníži oproti cene, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky Objednávateľa.


Článok 4: Platba


Bezpečná online platba kreditnou kartou prebieha prostredníctvom spoločnosti Stripe. Prenášaná informácia je zakódovaná softvérom podľa pravidiel techniky a nedá sa prečítať počas prenosu cez sieť. Za akúkoľvek záruku bezpečnosti tohto systému plne zodpovedá spoločnosť Stripe a nemožno ju pripísať nám.


Článok 5: Konanie objednaných služieb


Poskytovateľ si vyhradzuje právo presunúť konanie online/prezenčného kurzu či konzultácii pri vzniknutej situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. výpadok lektora pri vážnej chorobe, poruchy dodávky elektrického prúdu, internetu a pod.). V takomto prípade o uvedenej skutočnosti Poskytovateľ bezodkladne informuje účastníkov kurzu a dohodne sa na náhradnom termíne kurzu/konzultácie, ktorý je akceptovateľný pre obidve strany.

Poskytovateľ si taktiež vyhradzuje právo presunúť online/prezenčný kurz na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov a to do 7 dní pred začatím kurzu. Prihláseným účastníkom bude ponúknutý náhradný termín kurzu. Ak by akákoľvek zmena termínu zo strany poskytovateľa účastníkovi nevyhovovala, bude Objednávateľovi objednávka stornovaná a uhradená platba bude vrátená v plnej výške.


Článok 6: Právo na neposkytnutie služby – ochrana účastníkov kurzu


Poskytovateľ si vyhradzuje právo stornovať Objednávateľovi objednávku bez náhrady na škodu, zrušiť predčasne kurz, či inú vzdelávaciu aktivitu bez nároku na vrátenie platby, a to v nasledovných prípadoch:

Nerešpektovanie harmonogramu a priebehu realizácie vzdelávacej aktivity, o ktorom sú Poskytovateľom informovaní všetci účastníci na začiatku vzdelávacej aktivity.

Ochorenie účastníka, ktoré môže výrazným spôsobom vyrušovať ďalších účastníkov vzdelávacej aktivity prípadne môže spôsobiť ochorenie účastníkov. V prípade choroby účastníka Poskytovateľ uprednostňuje rešpektovať vzniknutú situáciu a ponúknuť účastníkovi bezplatný náhradný termín.

Vedomé narušenie procesu kurzu, a to kladením otázok lektorovi, ktoré zjavne nesúvisia so vzdelávacou aktivitou, osobnými útokmi na osobu lektora, alebo inými prejavmi, ktoré presahujú rámec tolerancie ostatných účastníkov školenia.

Ak účastník svojím konaním a správaním vyrušuje a znižuje pozornosť ďalších účastníkov (otázky kladené účastníkom počas realizácie školenia, telefonovanie, a pod.).

Vulgárne správanie účastníka, ktorý hrubým spôsobom narušuje chod školenia a jeho správanie je proti základným pravidlám slušného správania a proti etickým hodnotám.

Ak účastník svojím správaním prejavuje príznaky požitia návykových látok.

Neprípustné je vedomé zosmiešňovanie a zhadzovanie osoby lektora slovnými urážkami a spochybňovaním odbornej stránky lektora. Poškodzovanie majetku a technického vybavenia spoločnosti (zariadenie, počítačová technika a iné).


Článok 6: Ochrana osobných údajov


Predávajúceho je možné kontaktovať na telefónnom čísle 0907575629 alebo emaily iveta@bylinkovaskola.sk


Záleží nám na Vašom súkromí. Vaše osobné údaje- meno a priezvisko, adresa, email a telefónne číslo budú spracované iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

- spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Osobné údaje chránime, pričom ich nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.


Článok 7: Informácie o predávajúcom


sage & rosemary

IČO: 56225997

DIČ:2122242100

Czambelova 10, 04001, Košice, Slovensko

Dozorný Orgán- SOI

iveta@bylinkovaskola.com

0907575629
Storno podmienky


Článok 1: Reklamačné a storno podmienky vzťahujúce na prezenčné/online kurzy, online konzultácie


Storno podmienky sa použijú v prípadoch, kedy účastník z vlastnej vôle zruší svoju účasť na objednanom prezenčnom kurze alebo online kurze prípadne sa na vzdelávaciu aktivitu nedostaví. Storno podmienky môžu byť posudzované individuálne, najmä ak sa účastník nedostaví na vzdelávaciu aktivitu z objektívnych príčin (náhla choroba, nehoda, atď.)

Prípadná neúčasť účastníka na kurze môže ovplyvniť aj ďalších účastníkov, ktorí sú na kurz prihlásení prípadne sa to negatívne dotkne tých, ktorí sa na kurz prihlásiť chceli ale z kapacitných dôvodov im to nebolo umožnené. Preto sú v prípade neúčasti účastníka na kurze z dôvodu, ktorý nezavinil organizátor kurzu storno poplatky nasledovne:


- ak účastník kurzu najneskôr 5 dní pred dňom otvorenia prezenčného kurzu a v prípade online kurzu, deň pred začatím online kurzu oznámi organizátorovi kurzu, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy, Účastníkovi bude ponúknutá aj možnosť zúčastniť sa kurzu v inom termíne. Ak s ním bude účastník súhlasiť jeho objednávka bude presunutá na tento termín kurzu.


- ak účastník kurzu menej ako 5 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi kurzu, že sa na kurze nezúčastní, storno poplatok je 30 % z ceny kurzu, ktorý si organizátor započíta na náhradu zavzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálne a technické zabezpečenie kurzu). Účastníkovi bude ponúknutá aj možnosť zúčastniť sa kurzu v inom termíne. Ak s ním bude účastník súhlasiť jeho objednávka bude presunutá na tento termín kurzu a storno poplatok sa neuplatní.


- ak účastník kurzu jeden deň alebo v deň otvorenia kurzu oznámi, že sa na kurze nezúčastní, nemá nárok na vrátenie ceny kurzu (storno poplatok je 100 % z ceny kurzu). V takomto prípade odôvodnenosť posudzuje organizátor kurzu v každom prípade výhradne individuálne, avšak organizátor kurzu si vyhradzuje právo započítať účastníkovi kurzu náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálne a technické zabezpečenie kurzu).


- ak účastník počas trvania kurzu zo zdravotných/rodinných alebo iných vážnych dôvodov nebude môcť pokračovať v kurze, účastník nemá nárok na vrátenie ceny kurzu. V takomto prípade odôvodnenosť posudzuje organizátor kurzu v každom prípade výhradne individuálne, avšak organizátor kurzu si vyhradzuje právo započítať účastníkovi kurzu náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu (personálne, materiálne a technické zabezpečenie kurzu) a alikvotnú časť ceny kurzu, ktorej sa daný účastník zúčastnil.


- ak účastník počas trvania kurzu nebude chcieť pokračovať v kurze z dôvodu, že kurz nezodpovedá jeho predstavám, účastník nemá nárok na vrátenie ceny kurzu. Obsah kurzu je jasne stanovený na webových stránkach Poskytovateľa a kupujúci je povinný sa s ním oboznámiť.


Článok 2: Reklamačné a storno podmienky vzťahujúce na výpočet kabaly s alebo bez osobnej konzulácie


- Zrušenie zakúpeného výkladu životných úloh je možné maximálne do dvoch dní odo dňa odoslania objednávky, vzhľadom na to, že na jeho vypracovaní začíname pracovať hneď po prijatí objednávky.


- Vrátenie zakúpeného výkladu životných úloh s alebo bez konzultácie nie je možné vzhľadom na povahu a charakter elektronického dokumentu možné.